Onzevader: berijmde versie

Onzevader: berijmde versie Het Middelnederlands kent meerdere versies van het Onzevader. Hier een berijmde versie door Jan van Boendale.

Gelezen door Jef Jacobs
Die pater noster ende daer af die bediedenesse

Die 12 apostle, men seeght also,
Maecten ierst den credo,
Daer die 12 poente in staen
Die onsen gheloeve ane gaen,
Die ic u in Dietsche tale
Segghen soude, constict wale.
Maer ic wille leken lieden
Den pater noster tierst bedieden
- Soe ic beste can teser stonde -
Dien God sprac met Sinen monde,
Die in Dietsche aldus es:

Vader onse die inden hemel bes,
Gheheilecht moete dijn name sijn,
Toe come ons dat rike dijn,
Dijn wille moete ghewerden
Alse inden hemel als inder erden.
Gef ons heden onse daghelike broet
Ende verghef ons onse scouden groet,
Alsoe wi sijn ghewoene
Onsen sculderen te doene,
En leidt ons niet in coringhen,
Maer loest ons van quaeder dinghe.

Dese worde en staen al niet
Alsoe men in den pater noster siet,
Want die rime si belettet
Datmense som anders settet.
Maer die verstannesse ende die sin
Die sijn hier meer no min.
Het Onzevader en de betekenis ervan

Naar men zegt maakten de twaalf
apostelen allereerst het credo,
dat de twaalf punten bevat
die ons geloof betreffen,
en die ik u in onze Dietse taal
zou willen vertellen, als ik dat kon.
Maar ik wil voor leken
hier eerst het Onzevader verklaren
– naar mijn beste vermogens –,
het gebed dat Jezus zelf heeft uitgesproken
en dat in het Nederlands als volgt luidt:

Onze Vader die in de hemel is,
jouw naam moet geheiligd zijn,
moge jouw rijk ons toekomen,
en moge jouw wil geschieden
zowel in de hemel als op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze zware schulden,
zoals wij dat ook gewoon zijn te doen
jegens degenen die ons iets schuldig zijn,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwaad.

De woorden staan hier niet precies
zo als ze in het Onzevader staan,
want het rijm maakt het noodzakelijk
dat sommige woorden op een andere plaats staan.
Maar de betekenis en de inhoud
die zijn hier wel aanwezig.