Het Onzevader in de Rijmbijbel

Het Onzevader in de Rijmbijbel Het Middelnederlands kent meerdere versies van het Onzevader. Hier de weergave in Jacob van Maerlants Rijmbijbel, die het gebed zowel weergeeft als uitlegt.

Gelezen door Jef Jacobs
Pater noster maecti mede
Sinen jonghers dar ter stede,
Dat ghedeelt es in acht partien:

In teerste segghen wi ende lien
Dat God ons Vader es.
So sullen wi ons pinen des
Te levene alst goede kint doet:
Dijns vaders ghebot al dinct goet.

Seven beden volghen der an,
Die ic ontbinde so ic best can:

Dine name moete ghehelghet sijn.
Dat meent dus: Here, den name dijn
Mach helech in ons ende veste,
Dat wi dine kinder bliven int leste.

Dijn rike moete toe comen.
Dats dus ontbonden van hem somen:
So moete ons toe comen dijn rike,
Dat wi die scouwen ewelike.

Also moeten up erderike
Dijn wille ghescien als in dijn rike.
Dat meent: ghelijc dat niemen doet
In hemelrike danne goet,
Doe dat up der erden dar toe.
Niemen dan dinen onwille ne doe.

Ghef ons dat daghelixe brod.
Merct hier an, dat God ghebod
Om anders goet te biddene me
Danne brod ende cleder, dese twe.

Vergef ons also ons mesdaet
Als wi hem die ons doen quaet.
Hier verriet Hi allen tijt
Wrake, werringhe ende strijt.

In coringhen ne leed ons niet.
Nu verstaet wel wat bediet:
Help ons in coringhen vulstaen
Vor hem die ons willen vaen.

Mar quijt ons van den quade.
Dats van der helle, van duvels rade,
Dar gheen verlossen in wesen sal.

Amen, – dit beslutet al.
Het Onzevader maakte Hij
toen ook voor Zijn discipelen
en dat is onderverdeeld in acht stukjes:

in het eerste belijden wij met woorden
dat God onze Vader is.
Daarom moeten wij ons uiterste best doen
te leven als goede kinderen:
het gebod van je vader is altijd goed.

Daarop volgen dan zeven gebeden,
Die ik uitleg zo goed als ik kan:

Je naam moet geheiligd zijn.
Dat betekent: Heer, maak jouw
naam in ons heilig en vast-verankerd,
opdat wij ook aan het einde jouw kinderen blijven.

Moge jouw koninkrijk komen.
Dat wordt door menigeen als volgt uitgelegd:
moge jouw [hemel]rijk ons geworden,
opdat wij jou voor eeuwig mogen aanschouwen.

Hier op aarde moet jouw wil
geschieden, net als in je hemelrijk.
Dat betekent: precies zoals niemand
in de hemel iets anders doet dan goed,
zo moet dat hier op aarde ook gebeuren.
Niemand zou dan iets doen dat tegen jouw wil is.

Geef ons het dagelijks brood.
Merk hier op dat God verbood
om méér te bidden dan om
brood en kleren, slechts om deze twee.

Vergeef ons onze zonden net zo goed
als wij diegenen vergeven die ons kwaad deden.
Hier veroordeelde Hij te allen tijde
wraak, oorlog en strijd.

Leid ons niet in bekoring.
Begrijp goed wat dit betekent:
help ons standvastig te zijn tegenover verleidingen
en tegenover hen die ons willen strikken.

Maar verlos ons van het kwaad.
Dat is: van de hel en van de inblazingen van de duivel,
waar geen verlossing in besloten ligt.

Amen, – dit besluit alles.