Ic wil my selven troesten

Ic wil my selven troesten Dit lied werd genoteerd in een perkamenten handschrift met geestelijke liederen die duidelijk de sfeer van de Moderne Devotie ademen.

Gezongen door Margot Kalse
Ic wil my selven troesten
End maken enen moet,
Want alset gaet ten quaetsten
So macht noch werden goet.
Van sonden wil ic my keren
In mijnre jongher tijt.
Ic bid ghenade, Here,
Want Gi ghenadich sijt.

Mijn oghen die moghen scouwen
Tgheen dat ic heb verdient,
Tsi blijscap ofte rouwen.
Ic rade minen vrient
Dat hi hem van sonden kere,
Want cort is onse tijt.
Ic bid ghenade, Here,
Want Gi ghenadich sijt.

Ende nog so wil ic hopen
Op God ende Onser Vrouwen.
Gods gracy staet altoes open
Als ons die sonden rouwen.
Want milde is die Here,
Onseker is die tijt.
Ic bid ghenade, Here,
Want Gi ghenadich sijt.

Och rat van avonturen,
Seltu niet omme gaen
Dat my troest mocht ghebueren
Van dat ic heb misdaen.
Ic en sondighe nymmermere,
Al had ic wel die tijt.
Ic bid ghenade, Here,
Want Gi ghenadich sijt.

Nu spreect voir my int beste,
Ghi heilighen al ghemeen.
Al bin ic vanden lesten,
Ic bin der selver een
Dair Christus mit groter oneeren
Om starf tot eenre tijt.
Ic bid ghenade, Here,
Want Gi ghenadich sijt.
Ik wil mijzelf troosten
en bemoedigen,
want als het op zijn slechtst gaat,
kan het toch nog goed komen.
Ik zal mij afkeren van de zonden
uit de tijd van mijn jeugd.
Ik bid om genade, Heer,
omdat U genadig bent.

Mijn ogen zullen datgene aanschouwen
wat ik heb verdiend,
hetzij vreugde, hetzij verdriet.
Ik raad mijn vriend aan
zich van de zonden af te keren,
want ons rest korte tijd.
Ik bid om genade, Heer,
omdat U genadig bent.

Steeds vestig ik mijn hoop
op God en Onze Lieve Vrouwe.
Gods genade is altijd daar,
wanneer de zonden ons berouwen.
Want de Heer is barmhartig,
de tijden zijn onzeker.
Ik bid om genade, Heer,
omdat U genadig bent.

Och, rad van Fortuin,
ga toch niet verder rond,
opdat troost mij ten deel zal vallen
voor wat ik heb misdaan.
Ik zal nooit meer zondigen,
al doet zich de kans voor.
Ik bid om genade, Heer,
omdat U genadig bent.

Doe nu een goed woordje voor me,
u heiligen allen tezamen.
Al ben ik een der minsten,
ik ben toch een van diegenen
om wie Christus een smadelijke
dood is gestorven, ooit.
Ik bid om genade, Heer,
omdat U genadig bent.